świadectwo pracy
Zagadnienia rynku pracy

Czym jest świadectwo pracy i kto je wystawia?

Świadectwo pracy to bodajże najważniejszy dokument, który poświadcza Twoje zatrudnienie i staż w danej firmie. Zaświadczenie to jest niezwykle istotne z punktu widzenia przyszłości Twojej  kariery, warto więc przechowywać go w bezpiecznym miejscu, a podczas odbioru od dotychczasowego pracodawcy sprawdzić, czy zawiera wszystkie najważniejsze i poprawne informacje.

Jakie informacje powinny być zawarte w świadectwie pracy?

To co powinno się znaleźć w świadectwie czytelnie i jasno determinuje Kodeks Pracy. Zgodnie z przepisami tego kodeksu w dokumencie powinny znaleźć się informacje o:

  • całym okresie zatrudnienia z wpisaną datą podjęcia pracy, 
  • z datą jej zakończenia, 
  • wymiarze etatu i okresie na jaki umowa o pracę była spisana.

W świadectwie powinny być wyszczególnione wszystkie stanowiska pracy opatrzone krótką charakterystyką. Wreszcie na świadectwie powinna się znaleźć informacja dla potencjalnego nowego pracodawcy – dlaczego pracownik, bądź poprzedni pracodawca zdecydowali się obustronnie podpisać sporządzone świadectwo.

Termin w jakim powinno być wystawione świadectwo

To w jakich terminach ten ważny dokument powinien być wystawiony, dostarczony i podpisany zawiera artykuł 97 Kodeksu Pracy: „w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy”.

Przepis ten wiele osób źle interpretuje. Otóż mylący w nim jest termin 7 dni – niektórzy uważają, że jest to obowiązujący termin, w czasie którego  pracodawca powinien ów dokument wypełnić i przekazać pracownikowi. Tymczasem wskazany w artykule termin 7 dni dotyczy sytuacji w której pracodawca nie musi wystawiać tego świadectwa gdyż jest umówiony z pracownikiem na podpisanie nowej umowy o pracę na innych warunkach, których nie można wprowadzić do obecnej umowy aneksem. Tak więc świadectwo zostaje wystawione i wydane pracownikowi tylko na jego wniosek. W innych przypadkach pracodawca jest zobowiązany wystawić i przekazać pracownikowi świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy. 

Pracodawca zobligowany jest wystawić świadectwo bezpośrednio pracownikowi lub osobie upoważnionej przez pracownika. Upoważnienie do odbioru tego dokumentu wiążące jest zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej.

Przepisy chronią pracownika gdy nieuczciwy pracodawca nie wystawi świadectwa. Gdy pracodawca nie reaguje na pisemne wezwania, lub wydane świadectwo zawiera błędy i pracodawca nie chce go poprawić to możliwe jest dochodzenie odszkodowania za okres w którym nie można było podjąć zatrudnienia. 

Możesz również polubić…