Ostatnie komentarze

  Archiwum strony

  Małżeństwo nie musi mieć wspólnego majątku

  Jest wiele sytuacji, w których małżonkowie decydują na wprowadzenie rozdzielności majątkowej (sprawdź kapitalni.org). Może to być np. skłonność jednego z nich do nałogów i ryzyko sprzeniewierzenia rodzinnych dóbr. Z takie rozwiązania korzystają często pary, w których jedna strona prowadzi biznes i chce zabezpieczyć rodzinę na wypadek niepowodzeń finansowych formy.

  Przed ślubem lub po ślubie

  Na wprowadzenie rozdzielności majątkowej para może zdecydować się jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego lub w dowolnym momencie trwania małżeństwa. Jeśli obie strony uznają zasadność takiego rozwiązania wspólnoty majątkowej i wyrażą na nią zgodę, potrzebny będzie notariusz. O tym, że małżonkowie dysponują odrębnymi majątkami, mówi akt notarialny. Rozdzielność staje się faktem w momencie podpisania dokumentu.

  Co oznacza rozdzielność majątkowa? Przede wszystkim mówi o tym, że każdy z małżonków swoją częścią majątku dysponuje według własnego uznania. Zarobione przez nich pieniądze trafiają na indywidualne konta, a wspólna własność podzielona jest na jasno określone części przydzielone każdej ze stron.

  Rozdzielność w praktyce

  W praktyce rozdzielność majątkowa oznacza, że z chwilą podpisania aktu notarialnego każdy małżonek odpowiada jedynie za własne zobowiązania finansowe. Wierzyciele spłaty należności mogą żądać tylko i wyłącznie od strony, która jest im winna pieniądze. To dobry sposób na zabezpieczenie przynajmniej części majątku w sytuacji, gdy jeden ze współmałżonków nie kontroluje swoich wydatków lub prowadzi ryzykowne interesy.

  W przypadku rozdzielności majątkowej osoba, która ubiega się w banku o przyznanie kredytu nie musi uzyskać zgody współmałżonka. Bierze się to właśnie z tego, że za zaciągnięte zobowiązanie odpowiadać będzie we własnym zakresie swoją osobistą częścią.

  To, że małżonkowie decydują się na wprowadzenie rozdzielności majątkowej nie oznacza, że rezygnują tym samym z prawa dziedziczenia majątku po sobie nawzajem. Zasada dziedziczenia obowiązuje bez względu na to, czy współmałżonkowie mają wspólny majątek, czy każdy pomnaża odrębną własność. Dopóki małżeństwo nie zostanie rozwiązane przez rozwód lub separację, po śmierci jednego ze współmałżonków jego dobra przechodzą na drugą stronę. Chyba, że wcześniej spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z winy współmałżonka i było to uzasadnionym żądaniem.

  Gdy tylko jedna strona chce

  Może się zdarzyć, że wprowadzenia rozdzielności majątkowej chce tylko jedna ze stron. Bywają również sytuacje, w których współmałżonek nie zgadza się na sposób podziału wspólnej części majątku. W takich przypadkach rozdzielność majątkową wprowadza sąd rejonowy. Warto jednak rozstrzygać to polubownie, za zgodą obu stron. Akt notarialny znoszący wspólnotę majątkową jest tańszy, a jego sporządzenie zajmuje znacznie mniej czasu, niż rozprawa sądowa, która zakończyć się ma prawomocnym wyrokiem.


  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *